Oma igapäevatöös peame väga tähtsaks tihedat koostööd kliendiga, et mõista, mida klient vajab. Ennetame võimalikke probleeme juba  töö alustamisel, tutvudes põhjalikult tõlgitava materjali ja kliendi nõuetega.

Kvaliteetse teenuse all peame silmas ka ranget tähtaegadest kinnipidamist ja paindlikkust mahtude osas.

Meile on olulised nii tõlke sisu täpne edasiandmine kui ka korrektne ja stiililiselt sobiv keelekasutus. Lähtume põhimõttest, et tõlge peab vastama originaalmaterjalidele ja olema sihtrühmale arusaadav.

Hea tarbetekst on võimalikult selge, loogilise ülesehitusega ning vastab oma otstarbele, suhteliselt lakooniline esitus aitab paremini esile tuua kõige olulisema ega eksita lugejat.

Juhindume oma valdkonnas kehtivatest standarditest ja kasutame uusimaid tõlketööriistu ning tõlkemäluprogramme, mis aitavad tagada terminiühtsuse ja tõlketööde kiire valmimise. 

 
Meie meeskonnas töötab kvaliteedijuht, kelle ülesannete hulka kuulub kord aastas tööprotsesside siseauditi tegemine. Paika on pandud projektijuhtimise protsess, mis sisaldab kõiki etappe, alustades töö saabumisest ja registreerimisest, lõpetades selle kliendile tagasisaatmise ja tagasisidega tegelemisega. Protsessi kirjeldused järgivad väga täpselt ISO protsesse ja selle täitmist kontrollitakse kord aastas siseauditiga.

 

Soovite teada, kas teie olemasolev tõlge läbiks meie kvaliteedi hindamise edukalt? 

Pakume tõlkekvaliteedi hindamise teenust. Lisateave!